REGULAMIN SKLEPU I SERWISU INTERNETOWEGO „MAGAZYN CZYSTOSCI.COM”

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Właścicielem sklepu jest firma: MAGAZYN USŁUG SPECJALNYCH Wojciech Drozdowski, ul. Szyperska 13a/26, 61-754 Poznań, NIP: 9720440654, REGON: 361032859, zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.
3. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym MAGAZYN CZYSTOSCI.COM jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca (firma), zwana w dalszej części regulaminu „Klientem”.
4. Sklep internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internetowej i strony internetowej pod domeną www.magazynczystosci.com, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
5. Sprzedawca określa następujące warunki techniczne niezbędne do właściwego korzystania przez Klienta z zasobów i funkcjonalności sklepu internetowego:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

6. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w tym do jego nazwy, domeny internetowej oraz layout’u strony internetowej, jak również logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu oraz wzorów, nazw, opisów i zdjęć prezentowanych produktów należą do Sprzedawcy lub firm partnerskich Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy lub w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim.
7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów, których oferta znajduje się na stronie internetowej sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany cen oraz asortymentu towarów oferowanych na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca związany jest ceną od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
8. Sprzedawane produkty pozbawione są wad fizycznych i prawnych. Kolorystyka produktów na poglądowych zdjęciach może nieznacznie odbiegać od faktycznej i nie może stanowić podstawy reklamacji. Uzależnione jest to od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane obrazy oraz od kąta patrzenia na ekran.
9. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.magazynczystosci.com. W szczególnych przypadkach Sprzedawca przewiduje możliwość złożenia zamówienia listem elektronicznym (e-mail) na adres: sklep@magazynczystosci.com. W takim przypadku wszelkie ustalenia związane z zamówieniem oraz sprzedażą produktów powinny być potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail) przez obie strony transakcji.
10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na wystawienie prawidłowego dokumentu sprzedaży oraz prawidłowego wysłania produktów (adres dostawy). Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
11. Realizacja zamówienia wymaga wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
12. Dla obu stron transakcji wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, w szczególności dotyczące: ceny, cech charakterystycznych (specyfikacji), terminu realizacji oraz sposobu i kosztów dostawy produktów.
13. Kupujący oświadcza, iż akceptuje wygląd i funkcjonalność oferowanych produktów zgodnie z prezentowaną dokumentacją zdjęciową oraz opisową.
14. Płatność za zakupiony towar następuje w formie szczegółowo opisanej w karcie (specyfikacji) produktu lub/i w tzw. „koszyku”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty w przypadku produktów wytwarzanych lub modyfikowanych pod indywidualne potrzeby Klienta.
15. Zakupione produkty Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (kurierskich). Koszt i sposób wysyłki uzależniony jest od rodzaju i wielkości produktu oraz jest szczegółowo opisany w karcie produktu lub/i tzw. „koszyku”. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania produktów do „koszyka”.
16. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki (produktu) lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki oraz ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania wspólnie z kurierem, protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umową lub opis uszkodzeń. Klient wraz z kurierem wypełniają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
17. W przypadku niezgodności towaru z umową lub ujawnienia wad produktu, Klient ma prawo reklamować dany produkt przesyłając do Sprzedającego dokument określający w/w niezgodność oraz kserokopię dokumentu sprzedaży. Odesłanie towaru powinno zostać poprzedzone kontaktem drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie ze Sprzedawcą w celu ustalenia procedury reklamacyjnej, w tym ewentualnego zwrotu towaru. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentu  z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, procedura reklamacyjna ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedającego takowej opinii. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, Klient może żądać od Sprzedawcy pokrycia kosztów zwrotu towaru a gdy występuje konieczność wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty te ponosi Sprzedający.
18. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w okresie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu. W przypadku chęci odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego wypełniony formularz odstąpienia od umowy (przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta) w formie elektronicznej na adres sklep@magazynczystosci.com lub  listownie na adres siedziby Sprzedawcy, a także odesłać do Sprzedającego zakupiony towar na własny koszt, w sposób gwarantujący bezpieczną przesyłkę, załączając oryginał paragonu bądź kserokopią faktury VAT. Zwracany produkt zostanie przyjęty wyłącznie gdy  nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania ani uszkodzenia w transporcie. Zwrot kosztów zakupu następuje w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.  Prawo zwrotu w ramach odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie gdzie właściwości produktu zostały określone przez Klienta (np. zmiana rozmiaru, koloru, skompletowanie dodatkowych elementów, etc.)
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe dla danego charakteru działalności aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.